2020. június 3., szerda

Gyorskeresés

Mihály arkangyal – avagy tévtanítás-e, hogy Jézus és Mihály arkangyal ugyanaz a személy?

Írta: | Kulcsszavak: Mihály arkangyal . arkangyal . Jézus Krisztus . Jehova . Jehova Tanúi . főangyalok

[ ÚJ BEJEGYZÉS ]

Kezdjük a legelején. Sok kultúrában szokás, hogy egy embert több néven is neveznek. A bibliai személyek között is van olyan, akinek több neve van. Például Jákob patriarchát Izraelnek is hívták (1Mózes 35:10). Péter apostolnak öt neve is volt: Simeon, Simon, Péter, Kéfás és Simon Péter (Máté 10:2; 16:16; János 1:42; Cselekedetek 15:7, 14). De miért lehetünk biztosak abban, hogy a Mihály név Jézusnak egy másik neve? Hagyjuk, hogy a Biblia adja meg erre a választ.
A Szent Írást olvasva összesen 5-ször találkozunk a Mihály nevű szellemteremtménnyel. Amikor megemlítik, mindig éppen tevékenykedik. Dániel könyvében (10:13, 21; 12:1) a gonosz angyalokkal harcol, Júdás levelének 9. versében Sátánnal vitatkozik, a Jelenések 12:7-ben pedig háborút folytat az Ördög és a démonai ellen. Azáltal, hogy védelmezi Jehova uralmát, és harcol Isten ellenségeivel, összhangban jár el a nevének jelentésével: ’Ki olyan, mint Isten?’ De ki ez a Mihály?
Figyeld meg, hogy az eddig említett esetekben Mihály úgy van ábrázolva, mint egy harcos angyal, aki Isten népéért küzd, és megvédi őket, sőt még Isten legfőbb ellenségével, Sátánnal is szembeszáll.

Vizsgáljuk meg részletesebben is az írásszövegeket, csoportosítva a könyvek szerint.

I. Feljegyzés a Dániel próféciájában

„De a perzsa királyi birodalom fejedelme huszonegy napig szembeszállt velem, és Mihály, az egyik elöljáró fejedelem jött a segítségemre; én pedig Perzsia királyainál maradtam. ” Dániel 10:13 ÚV
„De még elmondom neked, hogy mi van feljegyezve az igazság könyvében, és nincs senki sem, aki erős támaszom volna mindezekben, csak Mihály, a ti fejedelmetek.Dániel 10:21 ÚV
És abban az időben feláll Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll. És olyan nyomorúságos idő lesz, amilyen egészen addig még nem volt, mióta nemzet létezik. Abban az időben a te néped megmenekül, mindenki, aki be van írva a könyvbe. ” Dániel 12:1 ÚV

(Az Írás szövegeket az Új világ fordításból és a Károli Gáspár -féle fordításból is kiidéztem.)

„De Persiának fejedelme ellenem állott huszonegy napig, és ímé Mihály, egyike az előkelő fejedelmeknek, eljöve segítségemre, és én ott maradék a persa királyoknál;” Dániel 10:13 Károli
„De megjelentem néked, ami fel van jegyezve az igazság írásában; és senki sincsen, aki én velem tartana ezek ellenében, hanem csak Mihály a ti fejedelmetek.Dániel 10:21 Károli
És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezideig. És abban az időben megszabadul a te néped; aki csak beírva találtatik a könyvben.” Dániel 12:1 Károli

Mit tudhattunk meg e 3 versből Mihályról?
Mindhárom versben „fejedelem”-nek nevezi. Kétség kívül egy kimagasló tisztséget betöltő angyal. A 10:13-ból pedig tudjuk, hogy a jó oldalon harcol. Bátor és erős, mivel segíteni tudott egy angyalnak, akit feltartóztatott „a perzsa királyi birodalom fejedelme huszonegy napig”.
Lehet, hogy felmerül benned a kérdés, hogy ki lehet ez a perzsa fejedelme és hogy valóban angyali harcról írt-e a vers. Ehhez a gondolathoz kapcsolhatjuk az Efézus 6:12-ben leírtakat.
„mert nem vér és test ellen van viaskodásunk, hanem a kormányzatok ellen, a hatalmak ellen, e sötétség világuralkodói ellen, az égi helyeken levő gonosz szellemi erők ellen.” ÚV
„Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.” Károli
Tehát a már említett angyal ilyen erővel küzdött 21 napig i. e. 536/535-ben . Mihály segítségével sikerült végrehajtania küldetését.
Talán még egy kicsit foglalkozhatunk a népek fejedelmeivel. A Dániel 10:20-ban azt mondja az angyal, hogy visszatér megküzdeni Perzsia fejedelmével és Görögország fejedelmével, a a 10:21-ben Mihályt a „ti fejedelmetek”-nek nevezi. Na már most kiket takar a „ti” szócska? Van a perzsáknak fejedelme, van a görögöknek is, Dániel pedig izraelita. A 12:1-ben kapjuk meg a választ : „Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll”. Tehát ő az izraeliták fejedelme. Hogy emlékszel? Ír a Biblia arról, hogy Isten kinevez, küld egy angyalt az izraelitáknak? A 2Mózes 23:20-23 ezt írja : „Íme, én egy angyalt küldök teelőtted, hogy megtartson téged az úton, és elvigyen téged arra a helyre, amelyet előkészítettem. 21 Vigyázz magadra miatta, és hallgass a szavára. Ne légy lázadó vele szemben, mert nem fogja megbocsátani törvényszegéseteket, ugyanis az én nevem van benne. 22 De ha igazán hallgatsz a szavára, és megteszel mindent, amit mondok, akkor ellensége leszek a te ellenségeidnek, és szorongatni fogom azokat, akik téged szorongatnak. 23 Mert az én angyalom megy majd előtted, és el fog vinni az amoritákhoz, hettitákhoz, perizitákhoz, kánaánitákhoz, hivvitákhoz és jebuszitákhoz, és én el fogom törölni őket. ” ÚV. Illetve a Károliban így találod: „Ímé én Angyalt bocsátok el te előtted, hogy megőrízzen téged az útban, és bevigyen téged arra a helyre, amelyet elkészítettem. Vigyázz magadra előtte, és hallgass az ő szavára; meg ne bosszantsd őt, mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat; mert az én nevem van ő benne. Mert ha hallgatándasz az ő szavára; és mindazt megcselekedénded, amit mondok: akkor ellensége lészek a te ellenségeidnek, és szorongatom a te szorongatóidat. Mert az én Angyalom te előtted megyen és beviszen téged az Emoreusok, Khitteusok, Perizeusok, Kananeusok, Khivveusok és Jebuzeusok közé, és kiirtom azokat.” (Csak záró jelben jegyzem meg, hogy a Károliban itt az angyal szót nagy A betűvel írták; http://biblia.hit.hu/bible/karoli/EXO/23).

II. Feljegyzés a Júdás levelében
„Pedig Mihály, az arkangyal, amikor nézeteltérése volt az Ördöggel, és Mózes testéről vitatkozott, nem mert becsmérlő kifejezésekkel ítélkezni felette, hanem így szólt: „Dorgáljon meg téged Jehova!” ” Júdás 9 ÚV
„Pedig Mihály arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozván Mózes teste felett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondá: Dorgáljon meg téged az Úr!” Júdás 9 Károli

Mihály „arkangyal” volt, az angyalok feje, mégsem élt vissza hatalmi tisztségével még akkor sem, amikor provokálták. Alázatosan tartózkodott attól, hogy ítéletet mondjon Sátán felett, hiszen csakis Jehovának van erre hatalma.

III. Feljegyzés a Jelenések könyvében
„És háború tört ki az égben: Mihály és angyalai harcra keltek a sárkány ellen, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt, ” Jelenések 12:7 ÚV
„És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánynyal; és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai;” Jelenések 12:7 Károli

Mihály egy hűséges angyalokból álló sereg Vezetője. A Jelenések könyve Jézusról is hasonló leírást közöl (Jelenések 19:14–16). Pál apostol pedig kimondottan ’az Úr Jézusról és az ő hatalmas angyalairól’ beszél (2Tesszalonika 1:7). A Biblia tehát megemlíti Mihályt és az ’angyalait’, valamint Jézust és az „angyalait” (Máté 13:41; 16:27; 24:31; 1Péter 3:22). Mivelhogy Isten Szava sehol sem utal arra, hogy két olyan sereg lenne az égben, amely hűséges angyalokból áll — és az egyiknek Mihály, a másiknak meg Jézus állna az élén —, logikus arra következtetnünk, hogy Mihály nem más, mint Jézus Krisztus az égi szerepében.

IV. A legmeggyőzőbb bizonyíték

A Júdás levelének 9. verse ’arkangyalnak’ nevezi Mihályt. Az „ark” előtag görög megfelelőjének jelentése ’fő’ vagy ’legfőbb’, és az „arkangyal” szót a Biblia soha nem használja többes számban. Ezen a versen kívül csak az 1Tesszalonika 4:16 említi az arkangyal szót, ahol Pál a feltámasztott Jézusról beszél. Ezt írja: „maga az Úr [Jézus] le fog szállni az égből parancsszóval, arkangyal hangjával és Isten trombitájával” (ÚV). Tehát Jézus Krisztus itt van azonosítva az arkangyallal, vagyis a legfőbb angyallal.

Érdekességek :)

Mivel sokan úgy gondolják, hogy nekünk vannak tévtanításaink, gondoltam, kutatok egy kicsit a témában.
Tehát, megnéztem, mit ír a Wikipédia az „főangyal” szóról. S lám-lám ezt találtam:
„A főangyalok (más néven arkangyalok, görögül: Αρχάγγελοι) Isten hírvivői, magasabb rangú angyalok. A zsidó és a keresztény vallás 7, az iszlám 4 arkangyalt ismer.”
„Kereszténység és judaizmus
Mihály arkangyal, Gábriel arkangyal, Rafael arkangyal, Uriél arkangyal, Sariél arkangyal, Raguél arkangyal, Ramiél arkangyal
A római katolikus és ortodox kereszténység által használt Bibliában az első három, a protestánsok és a héberek által használt Bibliában csak az első kettő szerepel, mivel Rafael Tóbiás könyvében van említve, amit az utóbbiak nem ismernek el sugalmazottnak. A többi arkangyal név rabbinikus és apokrif művekből való.
Többnyire ide sorolják Lucifert (Szamael néven) is, mint aki eredetileg szintén arkangyal volt, de elbukott és a gonosz angyalok vezetőjeként Sátánná lett.”(http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C5%91angyal)

Milyen érdekes volt ezeket a sorokat olvasni. Szerintem szedjük pontokba a lényeget:
- A zsidó és a keresztény vallás 7, az iszlám 4 arkangyalt ismer.
- A római katolikus és ortodox kereszténység által használt Bibliában 3, a protestánsok és a héberek által használt Bibliában csak 2 szerepel a felsoroltak közül
- Viszont a Biblia csak kétszer említi az arkangyal/főangyal szót (Mihály, mint arkangyal, ill. Jézus, akinek arkangyal hangja van)

Kérdések:
- Honnan „ismernek” a keresztények olyan arkangyalokat, akik nem szerepelnek a Bibliában?
- Hol írja a Biblia Gábrielről, hogy arkangyal?
- Valóban a Bibliára épül a keresztények hite, vagy emberi hagyományokra (Kol 2:8)?
- Akkor most kinek is van tévtanítása ebben a témakörben?

Kedves Olvasó!
Hogy látod, hány arkangyal van?
A megvizsgált versek fényében, szerinted, Jézus és Mihály arkangyal ugyanaz a személy?

Ha kérdés merült fel Benned a témával, vagy a Bibliával kapcsolatban, bátran írj privát üzenetet.
Elérhetőségem: ujjlenyomat11@gmail.com

  • Nem lehet hozzászólni
Copyright © 2000-2020 PROHARDVER Informatikai Kft.