2020. július 6., hétfő

Gyorskeresés

1 = / ≠ (1+1+1) – avagy mi az egy szó jelentése a János 10:30-ban?

Írta: | Kulcsszavak: Jehova . Jézus . Szentháromság . vallás . Biblia . Jehova Tanúi

[ ÚJ BEJEGYZÉS ]

_A Szentháromság témával kapcsolatban hamar előkerülhet az EGY szó. Íme a bibliavers, ahonnan kirobban a 'vitaparti':
„Én és az Atya egyek vagyunk.” János 10:30 ÚV
„Én és az Atya egy vagyunk.” János 10:30 Károli
„Én és az Atya egy vagyunk.” János 10:30 MBT

Igazából itt az a kérdés szokott felmerülni, hogy:
- Jézus és az Atya miképpen egy?
- Talán a két személy egy és ugyanaz lenne?
- Vagy csak ugyanolyan helyen helyezkednek el a 'világ ranglétráján'?
- Mit kell érteni az EGY szó alatt ebben a versben? És azt az értelmezést mely versekkel lehet alátámasztani?

_Ha eddig nem vettük volna elő a Bibliánkat, akkor most tegyük meg bátran. Győződjünk meg a saját Bibliánkból arról, hogy mit is jelent ebben a versben az EGY szó.

_Még bevezető gondolatként érdemes megjegyezni, hogy (aki esetleg még nem tudott eddig róla) a Bibliát nem szabad mindig szó szerint értelmezni. Hogy hol kell szó szerint érteni és hol nem, arról külön cikket lehetne írni. Mindenesetre a Bibliának van egy központi témája. Ami első olvasásra ettől a központi témától eltér, ott érdemes személyes kutatást végezni. Vizsgáljuk meg a keresztutalásokat, használjuk a szójegyzékeket, … hagyjuk, hogy a Biblia megmagyarázza magát. :)

I. Párhuzamosan vizsgált gondolatok:
„Én és az Atya egy vagyunk.” János 10:30 (Károli)
„Hogy megtudják, hogy te, akinek neve Jehova, egymagad vagy felséges Isten az egész földön.” Zsoltárok 83:19 (Károli)

1. Kérdés:
_Mennyi az igazi Istenek száma?

2. Tény: Idézet a Wikipediából:
_„Az egyistenhit vagy monoteizmus az egy, élő, és személyes Istenbe vetett hit, illetve a róla szóló tanítás. Ellentéte a politeizmus. A Föld lakosságának mintegy fele tartozik a három nagy monoteista vallás valamely felekezetéhez: zsidó vallás, kereszténység, iszlám.” (https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyistenhit)
Röviden a lényeg (számunkra): a keresztények monoteisták, azaz egy (mármint 1) Isten hívők.

3. Bibliavers az 2. pont alátámasztásához:
Zsoltárok 83:19
„Hogy megtudják az emberek, hogy te, akinek neve Jehova, Egymagad vagy a Legfelségesebb az egész föld felett.” (ÚV)
„Hogy megtudják, hogy te, akinek neve Jehova, egymagad vagy felséges Isten az egész földön.” (Károli)
„Tudják meg, hogy egyedül te vagy az, akinek ÚR a neve, aki felséges az egész földön!” (MBT)
„És tudják meg, hogy te - Jahve a neved -, egyedül vagy Magasságos az egész föld felett.” (Kecskeméthy)

4. Téma kifejtés, kapcsolódó versek, gondolatok:
__A Zsoltárokból megtudhattuk, hogy csak 1 „felséges Isten” létezik, a neve pedig Jehova. Mózes meg is tanította az izraelitáknak, hogy „Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr!” 5Mózes 6:4 (Károli). Egyértelműbb, ha Isten tulajdon nevével olvassuk (, mint ahogy akkoriban íródott is) : „Halld, ó, Izrael: Jehova, a mi Istenünk e g y Jehova.” 5Mózes 6:4 (ÚV). Fontos megjegyeznünk, hogy ebben a versben az EGY szó nem határozatlan névelő.
__Más versek is leírják, hogy csak 1 igazi Isten létezik. Ezt talán az 1Korintusz 8:4-6 terjedő versekben domborodik ki leginkább: „Isten sincs senki más, hanem csak egy. Mert ha vannak is úgynevezett istenek akár az égben, akár a földön, aminthogy van sok isten és sok úr; Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya,” (Károli). Igaz, alap gondolat, de mégis megjegyzem itt, hogy ebből a versből megtudhattuk Isten másik megnevezését, ez pedig az „Atya”. Nem Fiú, nem is Szent Lélek, hanem Atya. Mondhatod: De hát a Fiú (értsd alatta: Jézus Krisztus) is Isten! Válaszom: Hááát, … Nézzük csak meg még egyszer az előbbi idézetet : „aminthogy van sok isten és sok úr; Mindazáltal nekünk egy Istenünk van” Az emberek sok mindenre mondhatják, hogy „isten”, de valódi, igazi „csak egy” van. Ki ő? „egy Istenünk van, az Atya”.
De akkor nézzük meg azt is, hogy ez a leírás mit mond a Fiúról, azaz Jézus Krisztusról : „e g y Úr van, Jézus Krisztus” (ÚV). Tehát nem Istennek írja, hanem Úrnak; ami ugyancsak egy magas pozíció, mindazonáltal nem egyenlő Istennel.
__Ugyan csak ezt támasztja alá az Efézus 4:4-6-ban leírtak : „egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett” (BTM). A „mindenek”-be beletartozik az „Úr” is. És ezt maga az „Úr”/Fiú/Jézus Krisztus is kijelentette. Mondhatod: És ezt alá is tudod támasztani? Válaszom: Persze :) Van Bibliád? Vedd elő! Remélem nem kell leporolnod. Lapozzuk fel a János 20:17-et. Így szól: „Jézus ezt mondta neki: "Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez."” (BTM). Nem nagyszerű, hogy Biblia fordítástól függetlenül, ilyen egyszerűen tudunk haladni lépésről, lépésre? Mondjuk, az igazat megvallva, kicsit zavaró lehet, hogy Isten tulajdon neve helyett az „Úr” szót használják sok Biblia fordításban, ugyanakkor több versben ez az „Úr” szó jelöli Jézus pozícióját is. Ez a balgaság sokaknál félreérthetővé teszi az olvasottakat. (Akad olyan fordítás ahol ennek kiküszöbölésére találták ki az „ÚR” írás módot. Minden esetre az „ÚR” szó sosem tud helyettesíteni egy tulajdon nevet.)
__Milyen jól elkülöníti az 1Timóteusz 2:5 is Jézust Istentől: „Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,” (Kecskeméthy). Nem szorul magyarázatra.
__Ezekről a gondolatokról eszembe jutott egyik Békés megyei barátom. Amikor az egyik túlsúlyos barátját mutatja be valakinek, szinte mindig ez mondja: „Szeretném neked bemutatni a két legjobb barátomat. Ő, Béla.” :) :))
__Azért képzelj el egy szituációt. Összefutsz egy ismerősöddel, aki mondja, hogy de jó, hogy összefutottatok, mert pont a főnökével van itt. Már régóta be akart mutatni neki téged. Kicsit sétáltok, meg is érkeztetek. Majd látod, hogy szembe áll veled 3 jól öltözött, elegáns személy. Vajon melyik lehet az? Kicsit zavartan ránézel az ismerősödre, aki rögtön így szól: „Ő a főnököm Sándor, József és Benedek.”. Kicsit meglepődsz, nem? Szóvá is teszed neki négyszemközt búcsú előtt: „Képzeld, ahogy összefutottunk és beszélgettünk én úgy értettem, hogy egy főnököd van; egyébként jó fejek a főnökeid, mind a három.”. Majd jön egy halálosan komoly és egyben meglepő válasz az ismerősödtől: „De hisz nekem csak egy főnököm van, ők itt hárman.” :)

5. Összegezve:
_A versekből láthatjuk, hogy csak is kizárólagosan egy, azaz 1 igazi Isten létezik, ez pedig az Atya, akinek Jehova/Jahve/Jah a tulajdon neve. Ő szoros kapcsolatban áll a Fiúval/Jézus Krisztussal, aki közbenjáró az Isten és az emberek között. Jézus Jehovát Atyjának és Istenének nevezte. Az is kiderült, hogy ez a két különböző személy nem egyenlő rangú (ahogy arról az 1Korintusz 11:3c is ír: „a Krisztus feje pedig az Isten.” (BTM)).

II. Párhuzamosan vizsgált gondolatok:
„Én és az Atya egy vagyunk.” János 10:30 (Károli)
„Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem.” János 17:21 (Károli)

1. Kérdés:
_Jézus itt arról beszélt volna, hogy ő is Isten? Mit jelent az, hogy „egyek”?

2. Tény:
_A fenti idézet Jézus imájából származik. Imádkozott, hogy Isten támogatásával a tanítványai egyek legyenek. Ahogyan ő egy az Atyában és az Atya őbenne, úgy legyenek a tanítványai is egyek őbennük. Érdemes odafigyelnünk az „amint” szóra. Itt igazából Jézus az 'egységről', 'egységességről' beszélt.

3. Bibliavers az 2. pont alátámasztásához:
Galácia 3:28
„Nincsen sem zsidó, sem görög, nincsen sem rabszolga, sem szabad, nincsen sem férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézussal egységben.” (ÚV)
„Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” (Károli)
„Nincsen tehát többé zsidó, sem görög, nincsen szolga, sem szabad, nincsen férfiú, sem nő; ugyanis ti valamennyien egy vagytok a Jézus Krisztusban.” (Dr. Budai)

4. Téma kifejtés, kapcsolódó versek, gondolatok:
_Mi az, ami elő tudja mozdítani, hogy még egységesebbek legyenek Jézus követői? Mire kell figyelniük, hogy még inkább „egyek” lehessenek? A választ megtaláljuk a Kolosszé 3:14-ben „Legfõképpen pedig szeressétek egymást, mert az isteni szeretet teszi az egységeteket teljessé.” (Egyszerű fordítás 2006). A szereteten kívül, még másról is beszélt Pál apostol, hogy még jobban egyek lehessünk. Ehhez nézzük meg az 1Korintusz 1:10-et „Urunknak, a Felkent Jézusnak a nevével kérlellek titeket testvéreim, hogy egyféle beszéd legyen mindnyájatok ajkán, és ne legyenek köztetek hasadások, hanem igazodjatok össze ugyanarra az értelemre és ugyanarra a szándékra! ” (Csia). Az Újvilág fordítás így írja: „Buzdítalak pedig titeket, testvérek, Jézus Krisztus, a mi Urunk neve által, hogy mindnyájan egyetértésben beszéljetek, és ne legyenek köztetek meghasonlások, hanem legyetek teljesen egységesek ugyanabban a gondolkodásban és ugyanabban a felfogásban.”
_Jézust és Jehovát nagyon nagy fokú szeretet jellemzi. Szinte ugyanolyan a gondolkodásuk is. Ezért mondhatta Jézus a földön létekor, hogy „Aki engem látott, látta az Atyát is.” (János 14:9 ÚV). Jézus olyan kitűnően utánozta égi Atyját, hogy akik látták és hallották őt, azok mintha csak Jehovával lettek volna együtt, és őt hallgatták volna.

5. Összegezve:
_Ha a János 10:30-ra alapozva úgy gondoljuk, hogy Jézus Isten (akárcsak az Atya), akkor ezt a gondolatmenetet folytatva a tanítványinak is Isteneknek kellene lenniük, mihelyt egyek lesznek
az Atyában és a Fiúban. De, tudjuk, hogy ez badarság.
_Ahogyan EGY a Fiú az Atyában, ugyan úgy egyek a tanítványok a Fiúban és az Atyában. Legalábbis erre törekszenek a tanítványok és ezért imádkozott Jézus.
_Mit kell ehhez tennünk?
Hasonló gondolkodás és felfogás elsajátításával, illetve az isteni szeretet kimutatásával tudunk egységesek/egyek lenni.

III. Párhuzamosan vizsgált gondolatok:
„Én és az Atya egy vagyunk.” János 10:30 (Károli)
„Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és e g y testté lesznek” 1Mózes 2:24 (ÚV)

1. Kérdés:
_Hogyan, milyen értelemben egy test a két házasfél?

2. Tény:
_Isten legelőször Ádámot teremtette meg. Ádám, miközben figyelte az állatvilágot, felismerte, hogy szüksége van egy társra, egy kiegészítőre. Ezután Isten álmot bocsátott Ádámra és Ádám egyik oldalbordáját felhasználva megteremtette a nőt, Évát.

3. Bibliavers az 2. pont alátámasztásához:
1Mózes 2:20-22
„Az ember tehát nevet adott minden háziállatnak, az egek repdeső teremtményeinek és a föld minden mezei vadjának, de az ember nem talált magának segítőt, mintegy kiegészítőt. Jehova Isten ezért mély álmot bocsátott az emberre, és az elaludt. Akkor kivett egyet a bordái közül, és hússal töltötte be a helyét. Majd Jehova Isten az emberből kivett bordából nőt alkotott, és odavitte az emberhez.” (ÚV)

4. Téma kifejtés, kapcsolódó versek, gondolatok:
_Szeretem ezt a verset felhasználni ezzel a központi témával kapcsolatban. Azt mondja az írás szöveg, hogy egy test lesznek a házastársak („Úgy is mondhatnánk, hogy ők egyek” :) ). Felmerül a kérdés, hogy akkor ők egyenlőek? Nem, hiszen az Efézus 5:23 azt írja, hogy „mert a férj feje a feleségének, mint ahogy a Krisztus is feje a gyülekezetnek, megmentője lévén e testnek.” (ÚV). Ehhez pedig szorosan kapcsolódik az 1Korintusz 11:3-ban leírtak, miszerint „De akarom, hogy tudjátok, hogy minden férfinak feje a Krisztus, az asszony feje pedig a férfi, a Krisztus feje pedig az Isten.” (ÚV). Így választ is kaphattunk arra, hogy az Atya és a Fiú kapcsolatánál ki, kinek a feje. Úgy is mondhatnánk, hogy a jelképesen vett hatalmi ranglétra csúcsán az Atya áll és közvetlenül alatta a Fiú, hisz „a Krisztus feje az Isten”.

Még ennél a párhuzamnál maradva.
_Mit jelent az, hogy a férj és a feleség egy test?
A Máté 19:5 fényében a férj olyannyira ragaszkodik a feleségéhez, hogy mondhatni egy test lesznek. Ebből adódóan a János 10:30 nem azt írja, hogy Jézus és az Atya egy és ugyan az, hanem azt, hogy ez a két különböző személy rendkívüli módon ragaszkodik egymáshoz, igazán bensőséges kapcsolatban vannak. Épp úgy, mint egy házaspár tagjai.
_És ez miben mutatkozik meg?
János evangéliumából megtudhatjuk, hogy Jézus, Jehova akaratát teljesítette a földön léte alatt. Azt írja, hogy „semmit sem teszek a magam kezdeményezéséből, hanem ahogy az Atya tanított, úgy mondom ezeket.” (János 8:28 ÚV).
_Hogyan volt erre képes Jézus?
A 1Ko 1:10 -ben Pál apostol arra buzdítja a tanítványokat, hogy „legyetek teljesen egységesek ugyanabban a gondolkodásban és ugyanabban a felfogásban”. Igen. Ez itt a kulcs! Jehova és Jézus korszakok óta együtt élnek. Két különböző személy, de a gondolkodásukban és a felfogásukban megegyeznek, tehát egyek.
_Ha ezen elmélkedsz egy kicsit, hogy gondolod, mi jellemzi a sikeres házastársakat, e tekintetben?
Többek között az, hogy félszavakból is megértik egymást. Pedig, ők maximum is csak pár évtizedet tudnak együtt élni ebben a világban. Mégis egy húron pendülnek. És itt tökéletlen emberekről beszélünk. Szerinted mekkora összhang lehet Jézus és Jehova között / a Fiú és az Atya között? Mivel a gondolkodásunk befolyásolja a tetteinket, ezért elmondhatjuk, hogy egy adott helyzetben Jézus pontosan úgy tett, ahogy Jehova is tett volna. Ezért mondhatta Jézus azt joggal, hogy „Aki engem látott, látta az Atyát is” (János 12:9 ÚV). Igen ő a legteljesebb mértékben visszatükrözte Atyja tulajdonságait.

5. Összegezve:
_Egy jó házasságban annyira szoros a kapcsolat, hogy a két házasfél szinte egy test. Igaz, ebben-abban eltérően viselkednek, mégis nagyon sok mindenben hasonlítanak. Nagyon szeretik egymást és hasonló a gondolkodásuk, felfogásuk. Ehhez hasonlóan az Atya és a Fiú is hasonló, szinte megegyező gondolkodással és felfogással bír. Náluk is él a főség, „a Krisztus feje az Isten”.
_Az Atya és a Fiú egyek, egységesek, egy gondolkodással-felfogással bíró személyek.

Kedves Olvasó!

A felhasznált bibliaverseket* vizsgálva, hogy gondolod, mit jelent az,
hogy „Én [Jézus Krisztus] és az Atya egy vagyunk.” (János 10:30 Károli) ?
Ez a vers valóban azt támasztaná alá, hogy Jézus is Isten?

*bibliafordítástól függetlenül

Ha kérdés merült fel Benned a témával, vagy a Bibliával kapcsolatban, bátran írj privát üzenetet.
Elérhetőségem: ujjlenyomat11@gmail.com

  • Nem lehet hozzászólni
Copyright © 2000-2020 PROHARDVER Informatikai Kft.